The Afrikaans Bible translations and apartheid: research

  • J.A. Naude

Abstract

A comparison of quotes from the document on race relations viewed in the light of the scriptures to the Hebrew and Greek source text bears eloquent testimony to the fact that the nature of the first Afrikaans translation and its revision as a source text oriented translation encouraged the justification of apartheid. In this translation the strategy of intensification / explication of the source texts items is applied in most cases. The result is that apartheid vocabulary is highlighted. The second translation of the Afrikaans Bible goes pari passu with acquiescent social consciousness among the Afrikaners. This translation as a target text oriented translation introduces a new vocabulary of reconciliation, clearly apparent from the quotes contained in the document on church and society. The strategies of substitution, generalisation, deletion and paraphrase are applied. The apartheid vocabulary is downplayed. The reconciliation vocabulary gave moral support for the Afrikaner to give consent for a new dispensation.
'n Vergelyking van aanhalings in die dokument oor volkereverhoudinge in die lig van die Skrif met die Hebreeuse en Griekse bronteks verskaf veelseggende getuienis van die feit dat die aard van die eerste Afrikaanse vertaling en sy hersiening as 'n bronteks-geori๋nteerde vertaling die regverdiging van apartheid bevorder het. In hierdie vertaling is die strategie van intensifisering / eksplisering van die die brontekste in die meeste gevalle toegepas. Die gevolg is dat die apartheidswoordeskat vooropgestel word. Die tweede vertaling van die Afrikaanse Bybel het pari passu met 'n meegaande sosiale geregtigheidsbewussyn onder Afrikaners gepaard gegaan. Die vertaling as 'n doelteks-geori๋nteerde vertaling, benut die nuwe versoeningswoordeskat soos duidelik blyk uit die aanhalings in die dokument oor kerk en samelewing. Die strategie๋ soos substitusie, veralgemening, delesie en parafrase word toegepas. Die apartheidswoordeskat word op die agtergrond geplaas. Die versoeningswoordeskat het bygedra tot die morele ondersteunig van die Afrikaner om aan die nuwe bestel toe te gee.

(Acta Theologica, 21 (1), 2001: 106-123)
Published
2004-10-13
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2309-9089
print ISSN: 1015-8758