Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV data completeness and accuracy assessment in health facilities of the Nkangala District

  • HH Grobbelaar
  • CE Napier
  • K Peltzer
  • A Koivu

Abstract

Background: Even though significant progress has been made in the  roll-out and quality of the prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT) services in South Africa, the quality of patient data recording remains a challenge.
Objectives: To assess PMTCT data completeness and accuracy at primary healthcare level to district level in order to assist with the improvement of the PMTCT data recording.
Methods: This is a retrospective record review study which involved  collecting PMTCT data on indicators which was for the period of August 2009 to January 2010. We conducted baseline facility assessments which included 72 PMTCT sites in one health district, Nkangala. We assessed the data completeness and accuracy of the data values recorded on the seven
PMTCT data elements.
Results: Data were only complete for less than a quarter of the time for most of the antenatal indicators (0.5% – 44%) and for the maternity  indicators, data were only complete 11% of the time. Data inaccuracy was a result of recording of data values in the District Health Information System (DHIS) which were not within 10% of the data values recorded in the case registers. The results show that data were missing from the case registers, monthly summary sheets and DHIS between 30% and 99% of the time and that data elements had values recorded in the DHIS which were > 10%.
Conclusion: There is a need for ongoing training on data recording  procedures at all levels. To maintain data quality, healthcare data must be appropriate, organised, timely, available, accurate and complete.


Agterground: Selfs al is beduidende vordering gemaak met die  bekendstelling en die kwaliteit van die voorkoming van moeder-na-kind-oordrag van MIV (PMTCT) dienste in Suid-Afrika, bly die kwaliteit van die pasiëntdataopname ‘n uitdaging.
Doelwitte: Om PMTCT datavolledigheid en akkuraatheid van primêre gesondheidsorg vlak tot distriksvlak te bepaal ten einde te help met die verbetering van die PMTCT data opname.
Metodes: Dit is ’n terugwerkende hersieningstudie wat die versameling van PMTCT data op aanwysers vir die tydperk van Augustus 2009 tot Januarie 2010, behels het. Ons het basislyn fasiliteitsramings en/of skattings uitgevoer wat 72 PMTCT webwerwe in een gesondheid distrik, Nkangala, ingesluit het. Ons het data volledigheid en akkuraatheid van datawaardes
op die sewe PMTCT data-elemente, beoordeel.
Resultate: Data was slegs voltooi vir minder as ’n kwart van die tyd vir die meeste van die voorgeboortesorg aanwysers (0.5% – 44%) en vir die kraamaanwysers, data was slegs volledig vir 11% van die tyd. Onakkuraate data was die resultaat van die opname van datawaardes in die Distrik Gesondheid Inligting System (DHIS) wat nie binne 10% van die  datawaardes in die gevalleregisters aangeteken was nie . Die resultate het getoon dat data in die gevalleregisters, maandelikse opsommings en DHIS tussen 30% en 99% van die tyd ontbreek het en dat dataelemente waardes in die DHIS opteken het wat > 10% was.
Gevolgtrekking: Daar is ‘n behoefte vir voortgesette opleiding ten opsigte van datavasleggingsprosedures op alle vlakke. Om datakwaliteit te handhaaf, moet gesondheidsorgdata gepas, georganiseerd, tydig,  beskikbaar, akkuraat en volledig wees.
Published
2014-08-22
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2071-9736
print ISSN: 1025-9848