PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

HTS Teologiese Studies / Theological Studies - Vol 12, No 1 (1956)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

De Kerkbeschouwing Van Prof Dr J H Gunning EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J H Semmelink 1-10
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v12i1.3720
Die Praktiese SY Van Die Prediking EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B I Engelbrecht 11-20
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v12i1.3721
Van Stilte en Eensaamheid EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Abel Coetzee 21-29
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v12i1.3732
Boekbespreking Ds A D Pont : Nicolaas Jacobus van Warmelo (1955) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S P Engelbrecht 30
Dr G Brillenbu rg Wur th , Christelijke Zielszorg in het Licht der Moderne Psychologie, J. H. Kok N.V., Kampen 1955, 332 bls EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P S Dreyer 31
Tin a Keller, Dr. H. van der Lind e , N. G. J. van Schouwenburg , (Redaksie), Panorama der Wereldkerk. Vertellingen uit de Oecumene. Boekencentrum N.V., ’s-Gravenhage, 1955. 177 bis EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P S Dreyer 32
Dr. D. van Swigchem , Het Missionair Karakter van de Christelijke Gemeente volgens de Brieven van Paulus en Petrus, J. H. Kok N.V., Kampen 1955. 276 bls. (Diss.) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P S Dreyer 33
Dr. P. J. van Leeuwen , Het Christelijk Onsterflikheidsgeloof. Een Bijbels- Dogmatische Studie. Boekencentrum N.V., ’s-Gravenhage (s.j.) 387 bls EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P S Dreyer 33-34
Dr. K. Dijk, Tussen Sterven en Opstanding, 2de druk, J. J. Kok N.V., Kampen 1955. 188 bis. (Hierdie werk is die eerste deel van ’n trilogie Over de Laatste Dingen) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P S Dreyer
Dr. A. C. Drogendijk , Man en Vrouw voor en in het Huwelijk. Een Boek over het sexuele Leven voor Gehuwden en Verloofden, 6de druk, J. H. Kok N.V., Kampen, 1955. 223 bls EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P S Dreyer 35
Dr. S. J. R idderbos , Compromis. Een historische studie over gebod en werklijkheid, J. H. Kok, N.V., Kampen 1955, 153 bls EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P S Dreyer 36
Dr. H. W. G ispen , De Spreuken van Salomo opnieuw uit die grondtekst vertaald en verklaard. Serie Korte Verklaring der Heilige Schrift. Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen, Eerste deel, 1952, 284 bls.; tweede deel 1954, 364 bls EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B Gemser 37-39
Concordantie op den Bijbel in de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, Afl. 2 en 3. Kampen, J. H. Kok N.V., 1955 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B Gemser
F. H. Ch . Jothmann , De Bijbel in de loop der eeuwen. Kampen, J . H. Kok N.V., 1954, 43 bls. Prys 95 cent EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B Gemser 40
Dr. Th. C. Vriezen , Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament. Tweede druk, herzien en uitgebreid H. Veenman en Zonen, Wageningen, 1954. 400 bls. Prys ing. f 14,25, geb. f16,— EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B Gemser 41-43
Postille 1955—1956, Boekencentrum N.V., ’s-Gravenhage EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B J Engelbrecht 44
Dr. A. J. Rasker , Gezondheid, Gebed, Genezing, Callenbach-Nijkerk s. j EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B J Engelbrecht 45-46
D r . M . J. Elzinga , Heil en Genezing, Callenbach-Nijkerk, s .j EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B J Engelbrecht 47
E. Lagerwey , Boden en helden Gods, Legenden van in Noord-Nederland veel vereerde heiligen. Vermeerderde uitgave met houtsneden van Johannes Mulders, Assen, 1955, Van Gorcum en Comp. N.V., G. A. Hak en Dr. H. J. Prakke, 200 pp.; 14/- EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A V S 48
Dr. C. J. Goslinga , Het boek Jozua, opnieuw uit die grondtekst vertaald en verklaard. (Korte verklaring der Heilige Schrift met nieuwe vertaling), derde druk, J. H. Kok, N.V., Kampen 1955, 199 pp., 12/- EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A V S 49
M. E. Ouwehand, Het groeiende kruis, G. F. Callenbach, Nijkerk, S.J EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A S G 50-51
Martin Beheim -Schwarz bach, Paulus, Rufer-Verlag, Gütersloh. 1953 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A S Geyser
D r . A. Sizoo , Christenen in die Antieke Wereld, J. H. Kok, Kampen, 1953 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A S Geyser 52
F. W. Grosheide , Het Heilige Evangelie volgens Mattheus, 2de herziene en vermeerderde druk, J. H. Kok, Kampen, 1954 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A S Geyser
Studia Paulina in honorem Johannis de Zwaan septuagenarii, Erven F. Bohn, Haarlem, 1953 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A S Geyser 54-55


ISSN: 2072-8050
AJOL African Journals Online