Nnyocha akanka di N‟abx Qnx Abigbo Mbaise

  • Chioma R. Ayozie
  • Andrew Chukwuemeka Mgborogwu
  • Benedict Nkemdirim Igbokwe
Keywords: Agxmagx, Akanka, Abx qnx, Egwu qd[nala, Egwu Abigbo

Abstract

Abx bx okwu gbara qkpxrxkpx nd[ Igbo ji egosipxta qnqdx xwa, qd[d[ obodo, ihe kpatara ihe nd[ merela n‟xwa a na kwa ihe nd[ ga-emenx jiri were mee maqbx ga-eji were mee. Ihe qbxla mere onye Igbo, ma nke qma ma nke qjqq nwere xd[r[ okwu nd[ Igbo na-ekwu banyere ya n‟xd[ abx. Abx bara uru na ndx mmadx d[ka iji ya anqr[ oge, kporie mgbe, gwqq qr[a, kuzie ihe, kqwapxta nhxrxwa nd[ Igbo, sikwa na ya kqchaa agwa qjqq d[ iche ma na-eto ihe qma n‟xzq pxrx iche. Qtxtx nd[ Igbo na-agx abx d[ka Emily na Nkwere, Theresa Onuoha n‟Unubi, Rose Nzuruike n‟Ihiagwa na qtxtx nd[ qzq na-ewere asxsx wepxta nkamma n‟abx jighar[a okwu ka nkamma d[ n‟asxsx pxta ihe nke pxtara [hqrq asxsx kwes[r[ ekwes[ tinye n‟ebe q dabara ka o were metxta qgxx na nd[ ogent[ na mmxq. Mana taa, nd[ qlqrqqhxrx na-agbaso usoro nd[ qcha nke na-anagh[ egosipxta enyouche nke ahxmihe n‟asxsx nakwa nke na-anagh[ ewepxta mmetxtaobi e bu n‟uche. Ebumnuuche nchqcha a bx ka enyochaa abx Abigbo Mbaise atq bx Chenji, Asxsx Igbo na Ozi D[ Mkpa were wepxtas[a akanka nd[ qgxx gbasoro were gxq abx ha. Usoro a gbasoro bx usoro nke sqvee were mee nchqcha. A chqpxtara na nd[ qgxx abx Abigbo Mbaise jiri akanka qkachakwa atxmatxokwu were jighar[a okwu ka nka mma d[ n‟asxsx pxta ihe n‟abx ha. A ch[kqtara nchqcha a site n‟[txle Akanka d[ n‟abx Abigbo Mbaise ma mee ka nd[ qgxx abx gbaa mbq hx na ha jiri ezi aka nka na-agxpxta egwu ha n‟ihi na ezi aka nka ga-enwer[[r[ ezigbo qnqdx ma q bxgh[ etu a, xlq ah[a nd[ na-ahx maka abx ga-ejupxta n‟abx nd[ na-enwegh[ isi na qdx bxrxkwa ad[gboroja.

Qkpxrxkpx okwu nd[ a rxtxrx aka: Agxmagx, Akanka, Abx qnx, Egwu qd[nala, Egwu Abigbo

Published
2020-07-06
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2734-3316
print ISSN: 1597-9482