Purchasing efficiency in a mining food service organisatin

  • WH Oldewage-Theron
  • HS Kruger
  • LR Jansen van Rensburg

Abstract

Aankope sluit 'n reeks aktiwiteite in wat die keuse en verkryging van verlangde kommoditeite of dienste tot gevolg het. Die primêre doel van hierdie navorsing was om die effektiwiteit en doeltreffendheid van die sentrale aankoopafdeling wat vir die voedselaankope van 35 mynvoedseldienseenhede verantwoordelik is te meet voor en nadat 'n prosedurehandleiding geïmplementeer is. 'n Ander doelwit was om misverstande tussen aankopers en leweransiers op te los deur oedselspesifikasies en 'n gestandaardiseerde tenderdokument te ontwikkel en te implementeer. Die metodologie sluit eenheidsbesoeke, vraelyste en die toepassing van sekere kriteria vir die meet van aankoopdoeltreffendheid en –effektiwiteit in. Daar is 'n prysoorlog in die mynindustrie en dit is belangrik om koste te besnoei om mededingend te kan bly. Om hierdie rede is koste en prysverhogings as die hoofkriteria by die meting van effektiwiteit gebruik. Die resultate in hierdie studie dui daarop dat die sentrale aankoopafdeling baie effektief was aangesien prysverhogings laer as die inflasiekoers was. Hierdie laer prysverhogings kan ook aan die implementering van die voedselspesifikasies toegeskryf word. Die navorsing het ook bewys dat minder misverstande voorkom wanneer voedselspesifikasies en 'n gestandaardiseerde tenderdokument gebruik word. Dit dra by tot beter beheer en bestuur deur ‘n sentrale aankoopafdeling.
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 0378-5254