The development of a strategy for the facilitation of income-generating projects in rural communities: an insider account

  • A-M Trollip

Abstract

Die grondslae en ontwikkeling van 'n strategie vir die fasilitering van inkomstegenererende kunshandwerkprojekte in landelike gemeenskappe word kortliks uiteengesit. Die uiteensetting berus op gegewens wat verkry is tydens twee opeenvolgende fases van 'n navorsingsprojek in die Noordelike Provinsie van die Republiek van Suid-Afrika. Drie projekte wat sonder, en drie wat onder die leiding van een of meer fasiliteerders gefunksioneer het, is in die eerste fase van die navorsing bestudeer. Faktore wat doeltreffende funksionering inhibeer is geïdentifiseer en die rol en funksie van projekfasiliteerders is ondersoek. 'n Aktiwiteitsmodel vir die fasilitering van inkomstegenererende projekte is op grond van die navorsingsresultate en aan die hand van die prestasiemodel van Blumberg en Pringle (1982; aangepas deur Robbins, 1993) ontwikkel. Gedurende die tweede fase van die navorsing is daar by die aktiwiteite van 'n inkomstegenererings - projek in die Winterveldt naby Pretoria ingeskakel. Die eerstehandse insig wat so verkry is, is gebruik om die voorgenoemde aktiwiteitsmodel te verfyn. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat 'n ontwikkelingstrategie voorsiening moet maak vir die ontwikkeling van menslike hulpbronne en dat die konteks waarbinne projekte funksioneer deurentyd in ag geneem moet word. Die doeltreffende funksionering van projekte word deur velerlei sosiokultu - rele en ander faktore geïnhibeer. Dit is ook noodsaaklik dat daar van owerheidsweë inligtings - en ander hulpstrukture geskep en in stand gehou moet word om mikro-ondernemings te ondersteun om winsgewend te funksioneer.
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 0378-5254