PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Lexikos

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or RegisterArticle structures: Moving from printed to e-dictionaries

R H Gouws

Abstract


By means of an overview of certain aspects of article structures in printed dictionaries and with reference to some examples from e-dictionaries a number of features of article structures in e-dictionaries are discussed. Reference is made to the positioning of articles in article stretches and functional partial article stretches. Different structural components of articles, i.e. text segments, comments and search zones are distinguished. The increased role of data-identifying entries as a type of non-typographical structural indicator in e- dictionaries receives attention as well as the fact that the traditional division of an article in two comments, typically a comment on form and a comment on semantics, cannot merely be maintained. The value of the cohesion resulting from the use of comments in printed dictionaries is much more restricted in e-dictionaries. The use of search zones and rapid access to these zones have a much more important role in the article structure of edictionaries. In the planning of e-dictionaries provision needs to be made for a multi-layered article structure with screenshots that display the data in a variety of search zones. Access to these search zones goes via structural indicators in an opening or further screenshot. Provision needs to be made for one lemma to occur in a comprehensive article but also in a number of restricted articles that can be retrieved from the same database. Users should also have the opportunity to design their own user profile that will allow them to consult dictionary articles structured according to their specific needs.

Keywords: Article structure, comment, comprehensive article, data identifying entry, e-dictionaries, item, multi-layered articles, non-typographical structural indicator, partial article stretch, restricted articles, screenshot, search zone, text segments, user profile

Artikelstrukture: vanaf gedrukte na e-woordeboeke

Aan die hand van 'n oorsig oor bepaalde aspekte van artikelstrukture in gedrukte woordeboeke en met verwysing na 'n aantal voorbeelde uit e-woordeboeke word sekere kenmerke van artikelstrukture in e-woordeboeke bespreek. Daar word gekyk na die plasing van artikels in artikeltrajekte asook in funksionele artikeldeeltrajekte. Verskillende struktuurkomponente van artikels, te wete tekssegmente, kommentare en soeksones word onderskei. Die groter rol van data-identifiserende inskrywings as tipe nietipografiese struktuurmerker in e-woordeboeke kry aandag asook die feit dat die tradisionele verdeling in twee kommentare, tipies 'n vormkommentaar en 'n semantiese kommentaar, nie sonder meer gehandhaaf word nie. Die waarde van die samehang wat kommentare in gedrukte woordeboeke meebring, is veel beperkter in e-woordeboeke. Die gebruik van soeksones en die kitstoegang daartoe speel 'n veel belangriker rol in die artikelstruktuur van e- woordeboeke. Vir e-woordeboeke moet 'n veelvlakkige artikelstruktuur met skermskote wat die data in 'n verskeidenheid soeksones vertoon, beplan word. Toegang tot soeksones geskied via struktuurmerkers in 'n openings- of verdere skermskoot. Daar moet daarvoor voorsiening gemaak word dat een lemma in 'n omvattende artikel maar ook in 'n verskeidenheid beperkte artikels kan optree wat aan dieselfde databasis onttrek word. Gebruikers moet ook die kans kry om met behulp van die opstel van 'n eie gebruikersprofiel artikels te kan raadpleeg wat in terme van hulle eie behoeftes gestruktureer is.

Sleutelwoorde: Aanduider, artikeldeeltrajek, artikelstruktuur, beperkte artikels, data- identifiserende inskrywing, e-woordeboeke, gebruikersprofiel, kommentaar, nietipografiese struktuurmerker, omvattende artikels, skermskoot, soeksone, tekssegmente, veelvlakkige artikels
http://dx.doi.org/10.5788/24-1-1256
AJOL African Journals Online