PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Lexikos

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or RegisterLexicographic treatment of kinship terms in an English/Sepedi–Setswana–Sesotho dictionary with an amalgamated lemmalist

D J Prinsloo

Abstract


This article describes the lemmatisation and treatment of kinship terms in a proposed English–Sotho, Sotho–English dictionary with an amalgamated lemmalist. The first requirement is to build a list of kinship terminology for the Sotho languages. Secondly, it is necessary in terms of space restriction to determine the most frequently used forms to be lemmatised in such a dictionary. Thirdly, the macrostructure and microstructure of the dictionary should be planned in terms of an amalgamated approach. A short explanation of the amalgamated model will be presented and a schematic illustration of the paternal family tree structure in the Sotho languages is given in the appendix. Specific attention is given to the compilation of the amalgamated lemmalist focusing on absolute cognates and absolute cognates with a difference in form. Finally, where the reduction of huge quantities of terms, e.g. all derived forms of a specific term in all three Sotho languages are at stake, a lexicographic convention will be suggested to sensibly reduce the number of lemmas and to combat redundancy.

Keywords: Amalgamated dictionaries, kinship terms, Sotho languages, lexicographic convention, closely related languages

Die leksikografiese hantering van verwantskapsterme in 'n Engels/Sepedi–Setswana–Sesotho-woordeboek met 'n gealgameerde lemmalys

Hierdie artikel beskryf die lemmatisering en bewerking van verwantskapsterme in 'n voorgestelde Engels–Sotho, Sotho–Engels woordeboek met 'n geamalgameerde lemmalys. Die eerste vereiste is die samestelling van 'n lys van verwantskapsterminologie vir die Sothotale. Tweedens is dit nodig om ter wille van ruimtebesparing die mees gebruiklike vorme te bepaal wat in so 'n woordeboek gelemmatiseer moet word. Derdens moet die makro- en mikrostruktuur van die woordeboek beplan word in terme van 'n geamalgameerde benadering. 'n Kort verduideliking van die geamalgameerde model sal aangebied word en 'n skematiese voorstelling van die paterne stamboomstruktuur in die Sothotale word in die bylaag aangegee. Spesifieke aandag word gegee aan die samestelling van die geamalgameerde lemmalys met die fokus op absolute kognate en absolute kognate met 'n vormverskil. Ten slotte, waar die vermindering van groot hoeveelhede van die terme, byvoorbeeld alle afgeleide vorme van 'n spesifieke term in al drie Sothotale ter sake is, sal 'n leksikografiese konvensie voorgestel word om die aantal lemmas sinvol te verminder en redundansie te bestry.

Sleutelwoorde: Geamalgameerde woordeboeke, verwantskapsterme, Sothotale, leksikografiese konvensie, nouverwante tale
http://dx.doi.org/10.5788/24-1-1263
AJOL African Journals Online