'n Leksikografiese datatrekkingstruktuur vir aanlyn woordeboeke

  • Rufus H. Gouws
Keywords: aanlyn woordeboek, datastruktuur, datatrekkingstruk-tuur, dataverspreidingstruktuur, eenvoudige dataverspreidingstruktuur, leksikografiese strukture, omvattende dataverspreidingstruktuur, oor-koepelende dataverspreidingstruktuur, stootmedium, trekmedium,

Abstract

Op die gebied van die leksikografie het die oorgang vanaf gedrukte na aanlyn woordeboeke 'n ingrypende invloed op talle aspekte van sowel die leksikografieteorie as die leksi-kografiepraktyk. In die voortgesette ontwikkeling van die leksikografieteorie moet hierdie invloed verwoord word sodat daar riglyne gebied kan word vir die optimale benutting van die vooruit-spruitende aanpassings in die leksikografiepraktyk. Woordeboekstrukture moet opnuut ondersoek word om vas te stel watter strukture in die nuwe medium behou kan word, watter strukture aan aanpassings onderhewig is en watter nuwe strukture na vore tree.

In hierdie artikel is die fokus op aanpassings in leksikografiese strukture. Daar word verwys na strukture waarvoor aanpassings reeds in die metaleksikografie bespreek is. Die hoofklem is op verskillende vorme van die dataverspreidingstruktuur in aanlyn woordeboeke. Voorsiening word gemaak vir 'n omvattende dataverspreidingstruktuur wat in woordeboekportale gebruik kan word en die gebruiker toegang tot woordeboekeksterne bronne gee. Die behoefte aan groter vryheid van die gebruiker om data te kies wat benodig word, lei tot voorstelle vir 'n nuwe struktuur, naamlik die datatrekkingstruktuur. Met behulp van hierdie struktuur kan gebruikers regstreeks vanuit 'n bepaalde posisie in 'n aanlyn woordeboek toegang kry tot die internet as leksikografiese korpus om aan die data daar die inligting te onttrek wat in 'n bepaalde gebruiksituasie verlang word. Die data-trekkingstruktuur bevestig die status van woordeboeke as geïntegreerde inligtingsinstrumente en plaas hulle binne die bestek van 'n oorkoepelende datastruktuur.

Sleutelwoorde: aanlyn woordeboek, datastruktuur, datatrekkingstruk-tuur, dataverspreidingstruktuur, eenvoudige dataverspreidingstruktuur, leksikografiese strukture, omvattende dataverspreidingstruktuur, oor-koepelende dataverspreidingstruktuur, stootmedium, trekmedium, uit-gebreide dataverspreidingstruktuur, woordeboekportaal, woordeboek-portaalstruktuur

English Title: A lexicographic data pulling structure for online dictionaries

English Abstract

In the field of lexicography the transition from printed to online dictionaries has had a significant influence on numerous aspects of both lexicographic theory and the lexicographic practice. In the continued development of lexicographic theory this influence has to be formulated in order to pre-sent guidelines for the optimal application of the resulting adaptations in the lexicographic prac-tice. Dictionary structures should be investigated to determine which structures can be maintained in the new medium, which structures need to be adapted and which new structures are coming to the fore.

The focus in this article is on adaptations in lexicographic structures. Reference is made to structures of which the adaptations have already been discussed in metalexicography. The main emphasis is on different types of data distribution structures in online dictionaries. Provision is made for a comprehensive data distribution structure that can be employed in dictionary portals to give the user access to dictionary-external sources. The need of users for more freedom to select their required data, leads to proposals for a new structure, namely the data pulling structure. By employing this structure users can access the internet as lexicographic corpus from any point in an online dictionary to retrieve from the data there the information they require in a specific situation of use. The data pulling structure confirms the status of dictionaries as integrated information instruments and puts them within the scope of an over-arching data structure.

Keywords: comprehensive data distribution structure, data distribution structure, data pulling structure, data structure, dictionary portal, dictionary portal structure, extended data distribution structure, lexicographic structures, online dictionary, over-arching data distribution structure, pull medium, push medium, single data distribution structure

Published
2019-01-29
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2224-0039
print ISSN: 1684-4904