Literary Quotations in Bilingual Dictionaries: A Case Study of a Nineteenth-century Dutch–Chinese Dictionary

Literêre aanhalings in tweetalige woordeboeke: 'n Gevalle-studie van 'n negentiende-eeuse Nederlands–Chinese woordeboek

  • Audrey Heijns
Keywords: literary quotations, bilingual dictionaries, dutch, chinese, nineteenth century, lexicographical practice, role of the compiler, literêre aanhalings, tweetalige woordeboeke, neder-lands, chinees, negentiende eeu, leksikografiese praktyk, rol van die samesteller

Abstract

The phenomenon of literary quotations in dictionaries finds its origin in the days when the search for equivalents was intertextual rather than interlingual based. For both monolin-gual and bilingual dictionaries the purpose of literary quotations is to supply evidence of usage and illuminate the meaning of the relevant headword, with the difference that for bilingual dic-tionaries this is done via translation. This article examines this phenomenon in a nineteenth century Dutch–Chinese dictionary by analysing sample sentences that the compiler has extracted from original Chinese texts. Discussion of examples from different types of text will probe the function-ing of the quotations and the intention of the compiler. The inclusion of the quotations in the dic-tionary appear to be the result of both linguistic and cultural intention, in the sense that they are revealing of the syntax of Chinese but also aspects of Chinese culture. These findings will contribute to the understanding of the practice of the inclusion of literary quotations in bilingual dictionaries and the role of the compiler in introducing foreign cultural aspects.

Die voor-koms van literêre aanhalings in woordeboeke dateer uit die dae toe die soeke na ekwivalente eerder op interteks as op intertaal gebaseer is. Vir beide eentalige en tweetalige woordeboeke was die doel van literêre aanhalings om bewys van gebruik te lewer en om die betekenis van die toepaslike tref-woord uit te lig, met dié verskil dat dit by tweetalige woordeboeke via vertaling geskied het. In hierdie artikel word dié verskynsel in 'n negentiende-eeuse Nederlands-Chinese woordeboek ondersoek deur die analisering van voorbeeldsinne wat die samesteller uit oorspronklike Chinese tekste onttrek het. In die bespreking van voorbeelde uit verskillende tekstipes sal die funksie van die aanhalings en die bedoeling van die samesteller deeglik ondersoek word. Dit wil voorkom of die insluiting van die aanhalings in die woordeboek die resultaat van beide taalkundige en kultu-rele doelwitte is aangesien sowel die sintaksis van Chinees as aspekte van die Chinese kultuur weerspieël word. Hierdie bevindings sal bydra tot 'n beter begrip van die praktyk van insluiting van literêre aanhalings in tweetalige woordeboeke en van die samesteller se rol in die bekendstel-ling van vreemde kulturele aspekte.

Published
2021-09-30
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2224-0039
print ISSN: 1684-4904