PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or RegisterSame-sex marriage in South Africa: The road ahead

JA Robinson

Abstract


n hierdie bydrae word die problematiek oor "huwelike" tussen persone van dieselfde geslag aan die orde gestel. 'n Oorsig word gebied oor die verskillende fasette van die debat en die argumente wat tipies daarin aangevoer word. Op grond van 'n teoretiese verantwoording oor die aard van die huwelik word standpunt oor hierdie kwessie ingeneem. Nadat moontlike modelle oorweeg is word daar met inagneming van grondwetlike oorwegings 'n aanbeveling oor hierdie aangeleentheid gedoen.http://dx.doi.org/10.4314/pelj.v7i1.43472
AJOL African Journals Online