Die metodiek van kultuurhulpbronbestuur (KHB)

  • Anton C Van Vollenhoven

AbstractA Cultural Resources Management (CRM) survey may consist of three phases. The phase 1 investigation aims at getting an overview of cultural resources in a given area. A phase 2 investigation aims at determining the impact of development on cultural resources and consists of a detailed study thereof. Phase 3 consists of the compiling of a management plan for the safeguarding, conservation, interpretation and utilization of cultural resources. By applying these phases, cultural resources will be conserved effectively.

When reports are written it is necessary to provide as much information as possible. This will enable the client to be knowledgeable about the area to be managed. Therefore a list of basic report demands is has been compiled. In the article some principles for the execution of CRM are also looked at. These serve as ethical guidelines for CRM consultants in their aim to conserve the cultural heritage.'n Kultuurhulpbronbestuursopname kan uit drie moontlike fases bestaan. 'n Fase 1-opname behels die bepaling van 'n oorsig van kultuurhulpbronne in 'n spesifieke gebied. Fase 2 behels 'n impakstudie en 'n detailondersoek na geïdentifiseerde kultuurhulpbronne. Fase 3 bestaan uit die opstel van 'n bestuursplan ten einde kultuurhulpbronne te beskerm, bewaar, interpreteer en te benut. Deur hierdie fases tydens 'n KHB-ondersoek toe te pas, kan daar seker gemaak word dat kultuurhulpbronne effektief bewaar word.

Wanneer kultuurhulpbronbestuursverslae opgestel word, is dit nodig dat soveel inligting as moontlik gegee word, sodat die kliënt op hoogte van kultuurhulpbronne in die area wat bestuur moet word, kan wees. Hiervoor word daar 'n lys verslagvereistes vir KHB saamgestel. Daar word voorts na die basiese beginsels vir die uitvoering van KHB gekyk. Die beginsels dien as etiese riglyne vir KHB-konsultante in hul doel om die kultuurerfenis te bewaar.

SA Journal of Cultural History Vol.16(2) 2002: 1-14
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 1011-3053