Curriculum review and reorientation experience

  • JM Green

Abstract

'n Gevallestudie word aangebied oor die herkonseptualisering van Huishoudkunde in 'n tersiêre omgewing. 'n Behoeftebepaling en navorsing is by wyse van onderhoude met potensiële werkgewers en vorige gegradueerdes uitgevoer om die toepaslike uitkomste van Huishoudkunde-opvoeding te kan bepaal. Die literatuur het bykomende aanmoediging gebied om op kleinsake-inisiatiewe, huishoudelike voedselsekuriteit en die bestuur van ontwikkelingsprojekte te konsentreer. Die proses het die gelyktydige beplanning van leerondervindings, vakmateriaal en hul organisasie geverg. Die aanbevelings verwys onder meer na die wyer en deurlopende betrokkenheid by die proses van alle belangstellende universiteitspersoneel, en beter opleiding en groter ondersteuning van akademici wat veranderings aan hulle kurrikula moet aanbring.
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 0378-5254