(For a more detailed version of these instructions, please contact the Bureau of the WAT (wat@sun.ac.za) or refer to our website: http://www.wat.co.za)

A. EDITORIAL POLICY

1. Type and content of articles Articles may deal with pure lexicography or with the implications that related fields such as linguistics, general linguistics, computer science and management have for lexicography. Contributions may be classified in any one of the following categories:
(1) Articles: Fundamentally original scientific research that has been done and the results that have been obtained, or reflecting existing research results and other facts in an original, synoptic, interpretative, comparative or critically evaluative manner.
(2) Review articles: Research articles presented in the form of a critical review of one or more published scientific sources. Contributions in categories (1) and (2) are subjected to strict anonymous evaluation by independent academic peers in order to ensure the international research quality thereof.
(3) Reviews: An analysis and critical evaluation of published scientific sources and products, such as books and computer software.
(4) Projects: Discussions of lexicographical projects.
(5) Lexiconotes: Any article containing practice-oriented information, suggestions, problems, questions, commentary and solutions regarding lexicography.
(6) Lexicovaria: Any of a large variety of articles, announcements and press releases by lexicographic societies which are of particular value to the practising lexicographer.
(7) Reports: Reports on conferences and workshops. Contributions in categories (3)-(7) must all meet the requirements of academic writing and are evaluated by the editors with this in mind.

2. Academic standard and evaluation procedure: The Department of Education of the South African Government has approved Lexikos as a subsidized, i.e. income-generating research journal.
Articles will be evaluated on the following aspects: language and style; conciseness and comprehensibility; problem formulation, reasoning and conclusion; references to the most important and most recent literature; substantial contribution to the specific discipline.

3. Language of contributions: Afrikaans, Dutch, English, French or German.

4. Copyright: Neither the Bureau of the WAT nor the African Association for Lexicography (AFRILEX) accepts any responsibility for claims which may arise from contributing authors' use of material from other sources. Copyright of all material published in Lexikos will be vested in the Board of Directors of the Woordeboek van die Afrikaanse Taal. Authors are free however to use their material elsewhere provided that Lexikos (AFRILEX Series) is acknowledged as the original publication source.

5. Originality: Only original contributions will be considered for publication. Authors bear full responsibility for the originality and factual content of their contributions.

6. Free offprints and copies: Authors will receive five free offprints of each of their articles or review articles published, as well as one complimentary copy of the issue containing such article(s). Authors of purely evaluative reviews and of contributions to the categories Lexiconotes, Lexicovaria, Projects, and Reports receive five free offprints of their contributions. In the case of the latter four categories, the editors may, however, depending on the nature and scope of the contributions, decide to grant the author a copy of the issue concerned.

7. Invitation and editorial address: All interested authors are invited to submit contributions for publication in Lexikos to: The Editor: LEXIKOS Bureau of the WAT P.O. Box 245 7599 STELLENBOSCH Republic of South Africa

B. PREPARATION OF MANUSCRIPTS

Manuscripts of articles must meet the following editorial requirements:
1. Length and format Contributions should not exceed more than 20 typewritten A4 pages with double spacing and ample margins (about 2,5 cms). Manuscript should preferably be in electronic form on a (360 KB to 1.44 MB) floppy disk as either ASCII text, fully-formatted Microsoft Word (DOS or Windows) or WordPerfect (DOS or Windows) files. A computer printout of the article should accompany the disk. Each article must be accompanied by an English abstract of 150 to 250 words, and between 10 and 30 English keywords.
2. Graphics One set of clear original drawings, tables, graphs, diagrams or quality prints thereof must be submitted. The locations of graphics must be clearly indicated in the text.
3. Bibliographical details and references in the text Examine recent issues of Lexikos for details.

 

VOORSKRIFTE AAN SKRYWERS (Tree asseblief met die Buro van die WAT in verbinding (wat@sun.ac.za) vir 'n uitvoeriger weergawe van hierdie instruksies of besoek ons webblad: http://www.wat.co.za) A. REDAKSIONELE BELEID 1. Aard en inhoud van artikels Artikels kan handel oor die suiwer leksikografie of oor implikasies wat aanverwante terreine, bv. linguis-tiek, algemene taalwetenskap, rekenaarwetenskap en bestuurskunde vir die leksikografie het. Bydraes kan onder enigeen van die volgende rubrieke geklassifiseer word: (1) Artikels: Grondige oorspronklike wetenskaplike navorsing wat gedoen en die resultate wat verkry is, of bestaande navorsingsresultate en ander feite wat op 'n oorspronklike wyse oorsigtelik, interpreterend, vergely-kend of krities evaluerend aangebied word. (2) Resensieartikels: Navorsingsartikels wat in die vorm van 'n kritiese resensie van een of meer gepubli-seerde wetenskaplike bronne aangebied word. Bydraes in kategorieë (1) en (2) word aan streng anonie-me keuring deur onafhanklike akademiese vakgenote onderwerp ten einde die internasionale navorsings-gehalte daarvan te verseker. (3) Resensies: 'n Ontleding en kritiese evaluering van gepubliseerde wetenskaplike bronne en produkte, soos boeke en rekenaarprogramme. (4) Projekte: Besprekings van leksikografiese pro-jekte. (5) Leksikonotas: Enige artikel wat praktykgerigte inligting, voorstelle, probleme, vrae, kommentaar en oplossings betreffende die leksikografie bevat. (6) Leksikovaria: Enigeen van 'n groot verskeiden-heid artikels, aankondigings en nuusvrystellings van leksikografiese verenigings wat veral vir die praktise-rende leksikograaf van waarde sal wees. (7) Verslae: Verslae van konferensies en werksessies. Bydraes in kategorieë (3)-(7) moet almal aan die eise van akademiese geskrifte voldoen en word met die oog hierop deur die redaksie gekeur. 2. Wetenskaplike standaard en keuringsprosedure Lexikos is deur die Departement van Onderwys van die Suid-Afrikaanse Regering as 'n gesubsidieerde d.w.s. inkomstegenererende navorsingstydskrif goed-gekeur. Artikels sal op grond van die volgende aspekte beoordeel word: taal en styl; saaklikheid en verstaan-baarheid; probleemstelling, beredenering en gevolg-trekking; verwysing na die belangrikste en jongste literatuur; wesenlike bydrae tot die spesifieke vakge-bied. 3. Taal van bydraes Afrikaans, Duits, Engels, Frans of Nederlands. 4. Kopiereg Nóg die Buro van die WAT nóg die African Associa-tion for Lexicography (AFRILEX) aanvaar enige aan-spreeklikheid vir eise wat uit meewerkende skrywers se gebruik van materiaal uit ander bronne mag spruit. Outeursreg op alle materiaal wat in Lexikos gepubliseer is, berus by die Direksie van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal. Dit staan skrywers egter vry om hulle materiaal elders te gebruik mits Lexikos (AFRILEX-reeks) erken word as die oorspronklike publikasiebron. 5. Oorspronklikheid Slegs oorspronklike werk sal vir opname oorweeg word. Skrywers dra die volle verantwoordelikheid vir die oorspronklikheid en feitelike inhoud van hulle publikasies. 6. Gratis oordrukke en eksemplare Skrywers ontvang vyf gratis oordrukke van elke artikel of resensieartikel van hulle wat gepubliseer is asook een gratis eksemplaar van die uitgawe waarin sodanige arti-kel(s) verskyn het. Skrywers van suiwer evaluerende resensies en van bydraes tot die rubrieke Leksikonotas, Leksikovaria, Projekte en Verslae ontvang vyf gratis oordrukke van hulle bydraes. In laasgenoemde vier ka-tegorieë kan die redaksie egter, afhangend van die aard en omvang van die bydraes, besluit om ook 'n eksem-plaar van die betrokke uitgawe aan 'n skrywer toe te ken. 7. Uitnodiging en redaksionele adres Alle belangstellende skrywers is welkom om bydraes vir opname in Lexikos te lewer en aan die volgende adres te stuur: Die Redakteur: LEXIKOS Buro van die WAT Posbus 245 7599 STELLENBOSCH Republiek van Suid-Afrika B. VOORBEREIDING VAN MANUSKRIP Die manuskrip van artikels moet aan die volgende redaksionele vereistes voldoen: 1. Lengte en formaat van artikels Bydraes moet verkieslik nie 20 getikte A4-bladsye met teks in dubbelspasiëring en ruim kantlyne (ongeveer 2,5 cm) oorskry nie. Manuskrip moet verkieslik in elektroniese formaat as ASCII-teks, as volledig gefor-mateerde Microsoft Word (DOS of Windows) lêers of as WordPerfect (DOS of Windows) lêers op rekenaar-skyf (360 KB tot 1.44 MB) voorgelê word. 'n Reke-naardrukstuk van die artikel moet die skyf vergesel. Elke artikel moet voorsien wees van 'n Engelse op-somming van tussen 150 en 250 woorde, sowel as tus-sen 10 en 30 Engelse sleutelwoorde. 2. Grafika Een stel duidelike oorspronklike illustrasies, tabelle, grafieke, diagramme, of kwaliteitsafdrukke daarvan, moet voorgelê word. Die plasing van grafika binne die teks moet duidelik aangedui word. 3. Bibliografiese gegewens en verwysings binne die teks Kyk na onlangse nommers van Lexikos vir meer inligting.


Journal Identifiers


eISSN: 2224-0039
print ISSN: 1684-4904