Die inkortingsneller moet en die woordeboek

  • A.F. Prinsloo
Keywords: Agens, bepaler, dat-vervaiting, hoofwerkwoord, hulpweri<woord, ingekorte sin, inkortbaar, inkorting, inkorting na links, inkortingsneller, inkortingsresul taat, kaartkorpus, leksikografie, negativering, nie-inkortbaar, saamgestelde hoofwerkwoord, sinskonte

Abstract

Die AfrikaanSe hulpwerkwoord mod kan binne sekere kontekste as inkortingsneller ten opsigte van 'n saamgestelde hoofwerkwoord 'optree, waardeur laasgenoemde ingekort word sander dat die semantiese inhoud van die sin verander ('n voorwaarde, trouens, van alle inkorting). Die omstandighede waaronder dit geskied, word ondersoek en leksikografiese getuienis en implikasies word bespreek.


The Morphological Reduction Trigger Moet and the Dictionary.
The Afrikaans auxiliary verb moet ("must") can, within certain contexts, act as a trigger for the morphological reduction of a compound main verb of the sentence without changing the semantic content of that sentence (a condition, in fact, for all morpholOgical reduction). The circumstances under which this occurs are examined, and lexicographical evidence and implications are discussed.

Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2224-0039
print ISSN: 1684-4904