PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Lexikos

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or RegisterDie inkortingsneller moet en die woordeboek

A.F. Prinsloo

Abstract


Die AfrikaanSe hulpwerkwoord mod kan binne sekere kontekste as inkortingsneller ten opsigte van 'n saamgestelde hoofwerkwoord 'optree, waardeur laasgenoemde ingekort word sander dat die semantiese inhoud van die sin verander ('n voorwaarde, trouens, van alle inkorting). Die omstandighede waaronder dit geskied, word ondersoek en leksikografiese getuienis en implikasies word bespreek.


The Morphological Reduction Trigger Moet and the Dictionary.
The Afrikaans auxiliary verb moet ("must") can, within certain contexts, act as a trigger for the morphological reduction of a compound main verb of the sentence without changing the semantic content of that sentence (a condition, in fact, for all morpholOgical reduction). The circumstances under which this occurs are examined, and lexicographical evidence and implications are discussed.
AJOL African Journals Online