Main Article Content

Tshebediso ya melao kabong ya dinoko tsa Sesotho


Johannes Sibeko

Abstract

Athikele ena e sebedisa lewa la melao ho fuputsa kabo ya dinoko tsa Sesotho. Ho sisingwa melao e 11 ya kabo ya dinoko e itshetlehileng mefuteng e meraro ya dinoko e hlahiswang ke Guma (1982), e leng tsa didumiswa fela (C), tsa didumiswa le didumisi (CV), le tsa didumisi fela (V). Melao ya ho aba dinoko tsa Sesotho e sisingwa ka ho latela mokgwangolo wa Sesotho wa Afrika Borwa. Tekolong ya melao e sisingwang, ho nkuwa qotso bukeng ya Masowa (2017), mme melao e sisingwang e sebediswa ho aba dinoko. Diphetho tsa tekolo ena di bonahatsa melao le melawana e sisingwang e sebetsa ho ya ka tabatabelo ya phuputso ena. Ho tse ding tsa bohlokwa, re fapana le Guma (1982) ka ho sisinya hore ho ntshuwe sedumanko sa /ny/ lethathamong la didumanko tse bopang dinoko di le nnotshi. Re boela re sisinya keketso ya mefutana ya dinoko tse pedi ho tsa Madigoe (2003) tse shebaneng le palo tsa didumiswa tse lelekellang senoko sa sedumiswa le sedumisi. Re dumela hore melao eo re e sisinyang ha e ka sebediswa ka nepo, ho ka kgonahala hore ho ahuwe marangrang a thekenoloji a ho aba dinoko tsa Sesotho. 

     View our Diamond Open Access Survey (closes on February 29, 2024)


Journal Identifiers


eISSN: 1727-9461
print ISSN: 1607-3614