Die naslaanpotensiaal van lemmakandidate vir 'n monofunksionele beknopte Nederlands-Afrikaans-woordeboek

  • Herman L Beyer
Keywords: funksie, gebruikersituasie, leksikografie, lemmakandidate, lemmatisering, naslaanpotensiaal, teikengebruiker, woordeboek

Abstract

Die beplanning van ʼn monofunksionele, beknopte Nederlands-Afrikaans-woordeboek in die gedrukte  medium plaas welbekende tradisionele beperkinge op die leksikograaf, waarvan die vernaamste dié op  ruimte is. Gegee die konteks, teikengebruiker, gebruikersituasie en funksie van die woordeboek moet die  leksikograaf deeglik besin oor die toepaslike lemmatiseringsbeleid. In hierdie artikel word verslag gedoen  van ʼn empiriese metode wat korpusondersoek kan komplementeer om ʼn optimaal funksionele lemmalys  vir die onderhawige tipe woordeboek saam te stel. Deur middel van die simulasie van die tipiese  gebruikersituasie van die beplande woordeboek word die naslaanpotensiaal van verskillende kategorieë  lemmakandidate kwantitatief vasgestel. Sodanige vasstelling lei tot die bepaling van die  lemmatiseringsprioriteit van elke kategorie lemmakandidate, wat uiteindelik funksionele lemmatisering  en suksesvolle woordeboekgebruik tot gevolg het. Sleutelwoorde: funksie, gebruikersituasie,  leksikografie, lemmakandidate, lemmatisering, naslaanpotensiaal, teikengebruiker, woordeboek.


The consultation potential of lemma candidates for a monofunctional concise Dutch-Afrikaans dictionary

 


The planning of a monofunctional, concise Dutch-Afrikaans dictionary in the printed medium places  well-known traditional limitations on the lexicographer, the most important being that of space. Given the context, target user, user situation and function of the dictionary, the lexicographer has to carefully   consider the applicable lemmatisation policy. This article reports on an empirical method that could complement corpus study in order to compile an optimally functional lemma list for the planned type of  dictionary. By means of a simulation of the typical user situation, the consultation potential of various types of lemma candidates are determined quantitatively. This determination results in the identification  of the lemmatisation priority of every category of lemma candidates, which in turn ultimately leads to functional lemmatisation and successful dictionary use.

Keywords: consultation potential, dictionary, function, lemma candidate, lemmatisation, lexicography, target user, user situation.

Published
2016-04-08
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2224-3380