PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

HTS Teologiese Studies / Theological Studies - Vol 50, No 1&2 (1994)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

’n Redaksionele voonvoord tot die Hervorrade Teologiese Studies se Goue Jubileum EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A G van Aarde 1-5
Voorwoord EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
DJC van Wyk 6-7
Die Hervormde Teologiese Studies na vyftig jaar EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
AD Pont 8-15
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2539
Die idioom van die Nederduitsch Hervormde Kerk - ’n Teologiese vraag EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J H Koekemoer 14-26
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2540
Tendense in teologiese opieiding: Die pad vorentoe EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JP Oberholzer 27-38
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2541
Teologiese opleíding tydens die Reformasie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
HR Balzer 39-52
Moet teologiese opleiding kerklik-konfessioneel wees? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
FE Deist 53-67
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2543
Kweekskool teenoor teologiese fakulteit: Die ervaring van die Nederduitse Gereformeerde Kerk EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E Brown 68-94
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2544
Historiese perspektiewe op die kerklik-teologiese opieiding van die Nederduitsch Hervormde Kerk aan die Universiteit van Pretoria EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
AD Pont 95-110
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2545
Teologíese opleiding in Suíd-Afríka: ’n Toekomsblik EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JJ Burden 111-139
Slegs eenmaal gedoop - Sans Jamais Le Réitérer EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
PC Potgieter 140-154
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2547
Psalm 98: Sing ’n nuwe lied tot lof van die Koning, Jahwe EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
WS Prinsloo 155-168
Resente Matteusnavorsing in Suid-Afrika EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
HJB Combrink 169-193
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2549
Die teologiese wortels en struktuur van die Heidelbergse Kategismus: ’n Oorsig EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
LF Schulze 194-210
Beskrywing en evaluering van verskillende kategetiese beskouings met die oog op die formulering van basisteorieë vir die kategese EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M J du P Beukes 211-235
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2551
Semantiese ritme en beweging in Job 3: ’n Ander benadering tot die waardering van die teks EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
LC Bezuidenhout 236-245
’n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
PB Boshoff 246-256
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2553
Ortodoks as slagspreuk en liberaal as etiket EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
SJ Botha 257-271
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2554
Lukas 2:14 vanuit ’n Joods-Christelike perspektief EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
APB Breytenbach 272-280
Die kerugmatiese struktuur as bolwerk teen moralisme in die prediking EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
TFJ Dreyer 281-295
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2556
Die maagdelike ontvangenis van Jesus Christus: Opmerkings oor ’n belangrike debat
JJ Engelbrecht 296-310
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2557
Enkele opmerkings oor die wese van die kerk EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
GMM Pelser 311-329
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2558
Verskillende scenario’s met die oog op privaat-kerkskool, staatsondersteunde en staatskool in ’n veranderende onderwysbedeling EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
LJS Steenkamp 330-344
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2559
Kultuurimperialisme as ’n hermeneutiese dilemma: Eerste-wereldse en Derde-wêreldse perspektiewe op Jesus as die Seun van God EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Andries van Aarde 345-367
Die mens as sondaar - Die beskouing van Karl Barth EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
FJ van Zyl 368-399
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2561
Ou-Testamentiese Wetenskap in die Nederduitsch Hervormde Kerk EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
PM Venter 400-422
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2562
Oorreding in evangelisasie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
PJ van der Merwe 423-453
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i1/2.2563


ISSN: 2072-8050
AJOL African Journals Online