A systems thinking approach to eliminate delays on building construction projects in South Africa

  • A Aiyetan
  • J Smallwood
  • W Shakantu
Keywords: System thinking, building construction projects, South Africa

Abstract

It is obvious that the performance of firms and their market competitiveness hinge on project delivery time. Many approaches have been used to reduce the effect of the potential factors of delay on project delivery time. In this study, the system approach has been employed and validated. Inferential statistical analysis was conducted to analyse eighty-eight questionnaires returned during the primary study and twenty-four during the validation phase. The holistic role of professionals in the construction industry was illustrated with the aid of causal loop analysis, showing cause and effect relationships.
Based on the findings that eight out of the twelve categories of problems of delays are construction-related, the study identified seven stages of construction project delivery and various activities in these stages that could reduce the negative influence of delay factors on project delivery time. The interventions category, which has the most influence on the elimination of delays in project delivery, occurs during the construction stage, followed by interventions during the briefing/design stage. The interventions category with the least influence is pre-qualification of suppliers. The study recommends that adequate planning,  pre-qualification of suppliers, provision of work schedule, and prompt payment of interim certificates be focused on to mitigate delays in project delivery time. Furthermore, the following courses should be included in all built-environment education programmes: operational planning; quality; design, and generic management.

Keywords: System thinking, building construction projects, South Africa

Dit is duidelik dat die prestasie van firmas en hul markmededingbaarheid om projek- voltooiingstyd draai. Baie benaderings is al gevolg om die effek van die potensiële faktore van vertraging op projekvoltooiingstyd te verminder. In hierdie studie is die sisteembenadering gebruik en gevalideer. Inferensiële statistiese analise is gebruik om die agt-en-tagtig vraelyste teruggestuur gedurende die primêre studie en vier-en-twintig gedurende die validasiestadium te bestudeer. Die holistiese rol van professionele persone in die konstruksieindustrie is geïllustreer met die hulp van oorsaaklike lusanalise wat gevolg en effek-verhoudings aandui.
Gebaseer op die bevinding dat agt van die twaalf kategorieë van probleme van vertragings met konstruksie verband hou, het die studie sewe fases
van konstruksie projekvoltooiingstyd asook verskeie aktiwiteite in hierdie fases geïdentifiseer wat die negatiewe invloede van vertragingsfaktore op
projekvoltooiingstyd verminder. Die intervensieskategorieë wat die meeste invloed op die eliminasie van vertragings van projekvoltooiings gehad het, is dié gedurende die konstruksiestadium, gevolg deur intervensies gedurende die opdrag-/ontwerpstadium. Die intervensieskategorie met die minste invloed is prekwalifikasie van verskaffers.
Die studie beveel aan dat daar genoeg gefokus moet word op beplanning, prekwalifikasie van verskaffers, voorsienning van werkskedule, en vinnige betaling van tussentydse sertifikate om vertragings in projekvoltooiingstyd te verminder. Verder, behoort die volgende kursusse in alle  bou-omgewingsonderrigprogramme ingesluit te word: operasionele beplanning, kwaliteit, ontwerp en generiese bestuur.

Sleutelwoorde: Sisteembenadering, bou-konstruksie projekte, Suid-Afrika

How to Cite
AiyetanA., SmallwoodJ. and ShakantuW. (1) “A systems thinking approach to eliminate delays on building construction projects in South Africa”, Acta Structilia, 18(2), pp. 19-39. Available at: https://www.ajol.info/index.php/actas/article/view/77178 (Accessed: 30October2020).
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2415-0487
print ISSN: 1023-0564