A computer-based teaching programme (CBTP) developed for student nurses in an oncology clinical setting: research

  • Annemarie Joubert
  • Marlene J. Viljoen
  • Jacobus A. Venter

Abstract

The nursing profession, like other professions, is focused on preparing students for practice, and particular attention must be paid to the ability of student nurses to extend their knowledge and to solve nursing care problems effectively. A computer-based teaching programme (CBTP) for clinical practice to achieve these teaching objectives, is discussed.The aim of the computer-based teaching programme, hereafter referred to as the CBTP, was to develop a programme by which student nurses accept the responsibility for learning and the identification of learning needs, as well as the development of a deep approach to learning. The CBTP was also designed to be used in clinical practice. An extensive review of the literature was undertaken to determine how these aims could be attained. Among the aspects taken into account were the various learning theories, learning, learning styles, approaches to learning, the use of computer systems in the nursing profession, their nature, research findings, reasons why educational institutions implement computer-based instruction, the advantages and disadvantages and phases of development as well as the criteria that should be met. Oncological nursing was used to compile the content of the CBTP. In its final form the computer-based teaching programme consists of, among others, four cancer disorders and eighty-one multiple choice test items to promote knowledge, and a case study to promote problem-solving. The ing system selected made the linking of information possible. The linkage of information was considered to be important for the promotion of a deep learning approach.

Die verpleegprofessie, soos ander professies, is daarop ingestel om studente vir die praktyk voor te berei, en aandag moet veral geskenk word aan studentverpleegkundiges se vermoë om hul bestaande kennis uit te brei en verpleegsorgprobleme effektief op te los. 'n Rekenaargebaseerde onderrigprogram (RGOP) vir die kliniese praktyk, om hierdie onderrigdoelwitte te bereik, word bespreek. Doelstellings met die rekenaargebaseerde onderrigprogram, hierna verwys as RGOP, was om 'n program te ontwikkel waar studentverpleegkundiges die verantwoordelikheid vir leer en die identifisering van leerbehoeftes aanvaar, asook die ontwikkeling van 'n diep benadering tot leer. Verder moes die RGOP ook in die kliniese praktyk gebruik kon word. 'n Omvattende literatuurstudie is gedoen om vas te stel hoe die bogenoemde doelstellings bereik kan word. Aspekte wat onder andere in ag geneem is, is die verskillende leerteorieë, leer, leerstyle, leerbenaderings, die gebruik van rekenaarstelsels in die verpleegprofessie, die aard daarvan, navorsingsbevindinge, redes waarom onderriginstansies rekenaargebaseerde onderrig implementeer, die voor en nadele, en fases in die ontwikkeling asook kriteria waaraan voldoen behoort te word. Om die inhoud van die RGOP saam te stel is onkologiese verpleegsorg gebruik. In die finale vorm bestaan die rekenaargebaseerde onderrigprogram onder andere uit vier kankertoestande en een-en-tagtig meerkeuse toets items om kennis te bevorder, en 'n gevallestudie om probleemoplossing te bevorder. Die outeur stelsel wat gekies is, het die koppeling van inligting moontlik gemaak. Koppeling van inligting was as belangrik beskou in die bevordering van 'n diep benadering tot leer.

(Health SA Gesondheid : interdisciplinary research journal: 2002 7(4): 70-79)
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2071-9736
print ISSN: 1025-9848