Improving the health status of women through puberty rites for girls: research

  • Thelmah X. Maluleke

Abstract

The aim of this article is to present a sexuality education programme, which can be used in puberty rites for girls (vukhomba) to improve the health status of women in the community. The programme was developed from the inputs made by initiated girls and women participating in the puberty rites in the Limpopo Province. The purpose of the programme is to share information that will enable girls and women to have a responsible, satisfying and safe sex life and to prevent teenage pregnancy, STDs, HIV and AIDS. The need for this programme was identified during a study entitled "Puberty rites for girls in the Northern Region of the Northern Province of South Africa: Implications for women's health and health promotion." The purpose of this study was to explore and describe the events and activities of "vukhomba", to describe the content of the sexuality education given to girls during the rites and to explore the possibility of utilising vukhomba for the improvement of the health status of women. The study was designed as a qualitative, exploratory, descriptive and contextual research project. The ethnographic strategy was used to gain access to the "vukhomba" to view and describe the rites from an emic perspective.

Die oogmerk van hierdie artikel is om 'n seksualiteitsopvoedingsprogram voor te lê wat tydens die puberteitsrites vir meisies (vukhomba) gebruik kan word om die gesondheidstatus van vroue in die gemeenskap te verbeter. Die program is ontwikkel na aanleiding van die insette deur geïnisieerde meisies en vroue wat aan die puberteitsrites in die Limpopo Provinsie deelgeneem het. Die doel van die program is om inligting te verskaf wat meisies en vroue in staat sal stel om 'n verantwoordelike, bevredigende en veilige sekslewe te beoefen, en om tienerswangerskappe, seksoordraagbare siektes, HIV en VIGS te voorkom. Die noodsaaklikheid van so 'n program is geïdentifiseer tydens 'n studie getiteld "Puberteitsrites vir meisies in die Noordelike Streek van die Noordelike Provinsie van Suid-Afrika: Implikasies vir vrouegesondheid en die bevordering van gesondheid." Die doel van hierdie studie was om die gebeure en aktiwiteite van "vukhomba" te ondersoek en beskryf; om die inhoud van die seksualiteitsopvoeding te beskryf wat tydens die rites aan meisies gegee word; en om die moontlikheid te ondersoek dat die "vukhomba" gebruik kan word vir die verbetering van die gesondheidstatus van vroue. Die studie is ontwerp as 'n kwalitatiewe, ondersoekende, beskrywende en kontekstuele navorsingsprojek. Die etnografiese strategie is gebruik om toegang tot die "vukhomba" te verkry, om sodoende die rites vanuit die perspektief van 'n deelnemer waar te neem en te beskryf.

(Health SA Gesondheid: interdisciplinary research journal: 2003 8(3): 68-73)
Published
2004-02-20
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2071-9736
print ISSN: 1025-9848