Published: 2022-04-28


Investigation of transdermal permeation of atorvastatinloaded microemulsions

Jamal Alyoussef Alkrad, Raad J. Musa, Rawan Al-Hijjawi, Samer H. Hussein- Al-Ali

211-220

Nicorandil alleviates inflammation and oxidation in diabetic cardiomyopathy

Yi Tao, Bing Zhou, Jie Zou, Yixian Yu, Jing Zhao, Naijia Xu, Qiong Wang

273-279


Effect of hydrogen sulfide on PC12 cell injury induced by high ATP concentration

Kunli Yang, Hu Luo, Yajie Liu, Yankai Ren, Meixia Guo, Bin Wang, Chih-huang Yang, Dongliang Li

281-288


Protective effect of maternal exposure to α-lipoic acid during pregnancy and lactation on susceptibility to OVAinduced neonatal asthma

Yong Jiang, Xingjuan Liao, Shengsheng Wang, Zhifu Ni, Rui Liang, Yuling Zhang, Didi Tao

289-296


Effect of cucurbitacin on malignant biological behavior of breast cancer cells, and its possible underlying mechanism

Yun Ren, Guangyan Huang, Guangyan Huang, Qiang Xue, Qinjing Lv, Yayun Wu, Qianfei Wu, Wei Yao, Bowen Wang, Shengya Wang

297-302Immune-boosting effect of natural remedies and supplements on progress of, and recovery from COVID-19 infection

Naglaa Gamil Shehab, Sareh Dortaj, Mariam Othman, Esraa Mostafa, Parisa Rezvani, Fatimah Alshawi, Lilyan Al Ahmad

313-322Journal Identifiers


eISSN: 1596-9827
print ISSN: 1596-5996