Skrywer-leser-verhoudings: die rol van metadiskoers in tersiêre studiegidse

  • Mari-Leigh Pienaar

Abstract

Die rol van studiegidse wat aan tersiêre instansies gebruik word, kan soveel meer inhou as om blote opsommings omtrent ’n betrokke module te voorsien. Dit kan byvoorbeeld ook aangewend word om inligting oor die vakgebied in geheel te voorsien, of om belangrike van minder belangrike inligting in die module te onderskei, vakinhoud te kontekstualiseer en selfs aan studente leiding te bied ten opsigte van nuttige addisionele inligting en beroepsmoontlikhede. Afgesien van die inhoudelike en vakspesifieke inligting, kan studiegidse ook op ’n linguistiese vlak ’n groot impak op die skrywer-leser-verhouding hê, wat kan oorspoel in die verhouding wat tussen die dosent en studente in klassituasies bestaan. In hierdie artikel word ondersoek ingestel na die aard en voorkoms van skrywer-leser-verhoudings in tersiêre studiegidse. Die metodes wat deur die skrywers van hierdie studiegidse aangewend word, is binne die konteks van metadiskoers ondersoek en die vraag of hierdie metodes effektief deur skrywers aangewend word kom telkens ter sprake. ’n Kwalitatiewe teksanalise en deskriptiewe benadering is gebruik om verskeie interpersoonlike en tekstuele metafunksies in die tekste te ondersoek en te evalueer. Die elemente wat in hierdie navorsing geïdentifiseer word, kan in toekomstige analises gebruik word van soortgelyke akademiese tekste wat vir studente geskep is.

English Title: Writer-reader relationships: the role of metadiscourse in tertiary study guides

English Abstract

The role of study guides at tertiary institutions can entail much more than merely providing summaries and notes about a particular module. It can, for example, also be used to provide students with information about the field of study as a whole, differentiate between important and less important information within the module, and contextualise subject content. It can even give students support in terms of possible career opportunities or provide other additional information. Despite the content and subject-specific information, study guides can also have a big linguistic impact on reader-writer relationships, which can influence the relationship that develops between the lecturer and students in a classroom situation. In this article, the nature and occurrence of reader-writer relationships in tertiary study guides are investigated. The methods that writers of these guides employ are analysed within the context of metadiscourse, and the discussion focuses on whether or not these methods are effective. Qualitative text analyses are used along with a descriptive approach to evaluate the interpersonal and textual metafunctions in the texts. Elements that are identified in the research can be used in future analyses of similar academic texts which are aimed at students.

Published
2016-08-12
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 1727-9461
print ISSN: 1607-3614