Main Article Content

Die rol van taalvaardigheid in die verband tussen matrieken universiteitsprestasie van swart eerstejaarstudente


L Naudé
J Jansen
W Greyling
K Esterhuyse

Abstract

This article highlights some of the factors that play a role in the academic success of black first year students who receive non mother-tongue education in English. Students in the Faculties of Economic and Management Sciences, Natural and Agricultural Sciences, as well as the Humanities/Law at the University of the Free State were involved in the study. It was evident that both matric performance and language ability have predictive value. It was also found that the predictive value of these variables differed between the various faculties (which implies that students’ field of study should be taken into account when decisions regarding access with success is made).

Key words: language proficiency, matric performance, academic achievement, non mother-tongue education, black first year students.

Hierdie artikel werp lig op sommige faktore wat ’n rol speel in die akademiese prestasie van swart eerstejaarstudente wat nie-moedertaalonderrig in Engels ontvang. Studente in die Fakulteite Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Natuur- en Landbouwetenskappe, asook Geesteswetenskappe/Regte aan die Universiteit van die Vrystaat is by die studie betrek. Dit het geblyk dat beide matriekprestasie en taalvaardigheid voorspellingswaarde het. Verder is ook bevind dat die voorspellingswaarde van hierdie veranderlikes verskil tussen verskillende fakulteite (wat impliseer dat studente se studieveld in ag geneem moet word wanneer besluite rakende toelating met sukses geneem word).

Sleutelwoorde: taalvaardigheid; matriekprestasie; akademiese prestasie; niemoedertaalonderrig, swart eerstejaarstudente.

The article is in Afrikaans.