Published: 2023-09-21MiR-208a reduces inflammatory responses in heart failure rats through β-catenin pathway

Yanrong Song, Yu Guo, Jie Qin, Xiaojing Jia, Chentao Yang

1567-1572Effect of trichostatin A on biological characteristics of side population cells of cervical cancer cell line (HeLa)

Fan Yang, Juan Zhang, Biao Xian, Yanping Zhang, Liangxin Zhai, Tong Yan, Lunhua Chen

1613-1617


Effects of early application of heparin on coronary blood flow during primary percutaneous coronary intervention

Shutian Shi, Lei Zhen, Mei Wang, Chunmei Wang, Hui Ai, Bin Que, Shaoping Nie

1691-1698


Journal Identifiers


eISSN: 1596-9827
print ISSN: 1596-5996