Published: 2007-07-10

GC/MS ANALYSIS OF COAL TAR COMPOSITION PRODUCED FROM COAL PYROLYSIS

Jianfang Jiang, Qiyu Wang, Yingyu Wang, Weicheng Tong, Bo Xiao, Bo Xiao

229-240
Journal Identifiers


eISSN: 1726-801X
print ISSN: 1011-3924