Published: 2010-07-22


Cloning and homologic analysis of Tpn I gene in silkworm Bombyx mori

Y Zhao, Yao Q, X Tang, Q Wang, H Yin, Z Hu, J Lu, K Chen


Journal Identifiers


eISSN: 1684-5315